V našom glosáre nájdete všetky najdôležitejšie pojmy týkajúce témy Doprava. Informujte sa teraz!

A

 • ADR

  ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

  V prípade ADR sa jedná o medzinárodnú dohodu o preprave nebezpečných tovarov po cestách.
 • AÖSp

  AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Všeobecné rakúske zasielateľské podmienky)  Platnosť AÖSp musí být vopred dohodnutá. Okrem iného upravuje právne vzťahy medzi objednávateľom a zasieľateľom a rozsah ručenia zasieľatela.

B

 • Burza nákladov

  Na burze nákladov sa obchoduje (zväčša on-line) s nákladmi a prepravami medzi ponúkateľmi zásielok a dopytovateľmi s nákladným priestorom.

C

 • CMR

  CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

  CMR je dohoda o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave“. Ustanovenia CMR sa musia nutne aplikovať v cezhraničnej cestnej nákladnej doprave medzi všetkými zmluvnými štátmi.
 • Code of Conduct

  „Code of Conduct“ alebo „Etický kódex“ je zbierkou požadovaných spôsobov správania sa v rôznych situáciách a súvislostiach, ku ktorým sa firmy zväčša zaväzujú dobrovoľne.
  Skupina WALTER GROUP vyvinula Code of Conduct, ktorý našim zamestnancom a vedúcim pracovníkom pri ich rozhodnutiach a ich podnikateľskom jednaní slúži ako smernica.  Code of Conduct (PDF)

 • CONNECT

  CONNECT je našim on-line portálom pre zákazníkov, prostredníctvom ktorého môžete objednávky vybaviť pohodlne kliknutím myšou.
  Ďalšie funkcie: aktuálny prehľad objednáviek a poskytovanie užitočných doplnkových informácií: Demo

  CONNECT

E

 • EN 12642 XL

  EN 12642 XL je pojmom z oboru zaistenia nákladu. Táto európska norma pojednáva o zosilnených nadstavbách vozidiel. Nadstavby XL tejto norme vyhovujú (nadstavby vozidiel). Celá flotila návesov firmy LKW WALTER pre kombinovanú dopravu je vybavená štandardom normy EN 12642 XL.

F

 • FTL

  FTL je anglickou skratkou pre „Full Truck Load“ („kompletná nakládka“).

G

 • GREEN transport

  V prípade „GREEN transport“ sa jedná o značku spoločnosti LKW WALTER, pod ktorou sú zhrnuté všetky naše aktivity týkajúce sa zníženia emisií škodlivín počas dopravy.  GREEN transport

 • GZA

  GZA = Grundlagen der Zusammenarbeit (pravidlá spolupráce)
  Sú základom pre budúcu spoluprácu s našimi dopravnými partnermi.

I

 • Incoterms

  Incoterms (International Commercial Terms) sú štandardizované medzinárodné obchodné doložky. Vytvára a vydáva ich medzinárodná obchodná komora (aktuálne: Incoterms 2010). Strany (predávajúci, kupujúci) si môžu vo svojej obchodnej záležitosti dohodnúť jednu z doložiek týchto Incoterms. Pomocou Incoterms sa v podstate upravujú povinnosti predávajúceho a kupujúceho, predovšetkým prechod rizika a náklady dodania tovaru medzi obchodnými partnermi.  Incoterms

 • ISO

  ISO = „International Organization for Standardization“

  LKW WALTER je od roku 1992 držiteľom certifikátu kvalitu podľa normy ISO 9001:2008 a od roku 2016 je držiteľom certifikátu pre životné prostredie podľa normy ISO 14001:2004.  ISO-certifikát (PDF)

K

 • Kombinovaná doprava

  Aby sa preprava vykonala, čo najviac ekologicky pri efektívnom využití nákladov, používajú sa v kombinovej doprave najvýhodnejšie kombinácie dopravných prostriedkov kamión, železnica a loď.

  • Železnica/loď ako hlavná časť prepravy (ekologické prepravné riešenie)
  • Kamióny pre počiatočnú a záverečnú fázu trasy (flexibilné vyzdvihnutie a doručenie)

  Kombinovaná doprava

 • Kombinované zaistenie nákladu

  Pri kombinovanom zaistení nákladu sa kombinujú prvky zaistenia nákladu tvarovým stykom a zaistenia nákladu silou. Náklad je napr. uložený na čelnú stenu a pomocou upínacích popruhov zaistený tvarovým stykom a silou. V praxi to je často používaný spôsob zaistenia nákladu.
 • Kompletná nakládka

  V prípade kompletnej nakládky sa jedná o kompletný náklad kamióna, ktorý je v princípe určený pre jedného jediného príjemcu. Medzinárodným pojmom tohto je „FTL“ – Full Truck Load.

L

 • LOADS TODAY

  LOADS TODAY, vedúca burza kompletných nakládok v Európe, je internetovou platformou spoločnosti LKW WALTER pre prepravných partnerov.
  Podstatnou výhodou LOADS TODAY je, že v LOADS TODAY nájdu prepravní partneri spoločnosti LKW WALTER iba kompletné nakládky, ktoré LKW WALTER objedná a zaplatí.  LOADS TODAY

 • LTL

  LTL je anglickou skratkou pre „Less than Truck Load“ („čiastková nakládka“).

M

 • Model obojsmerného vyťaženia

  V modeli obojsmerného vyťaženia jazdia naši dopravcovia neustále medzi dvoma krajinami hore dole (napr. Nemecko – Francúzsko – Nemecko).
 • Muldový náves

  Plechové a oceľové kotúče sa taktiež označujú ako zvitky. Aby bolo možné bezpečné naloženie zvitkov (kotúčov vážiacich niekoľko ton), je potrebný zodpovedajúci obal (stojan) alebo muldový náves pre zvitky.
  Mulda v návese je priehlbina s možnosťou prekrytia o dĺžke približne 5 až 8,5 m. Pri prekrytej mulde môžete týmito vozidlami prevážať aj každý iný tovar.  Flotila návesov spoločnosti LKW WALTER

N

 • Na rozdiel od štandardných návesov má náves XL konštrukčné vlastnosti, ktoré pozitívne podporujú zaistenie nákladu – napr. zosilnenú čelnú stenu, 4 uzávery dverí, zosilnenú plachtu, min. 32 bočných dosiek, pevnejšiu nadstavbu a zosilnené bočné plachty.

  Naša vlastná flotila návesov sa skladá výhradne iba z návesov XL.  Pozri tiež EN 12642 XL.

O

 • Online objednávka

  Objednanie zákaziek prostredníctvom nášho on-line zákazníckeho portálu CONNECT.  Pozri tiež CONNECT.

P

 • PPE

  PPE = Personal Protective Equipment (osobné ochranné pracovné prostriedky)

  Neustále používanie osobných ochranných pracovných prostriedkovpredpisujú nasledujúce príkazové značky: ochranná prilba (EN 397), ochranné okuliare (EN 166/EN 166-3), chránič sluchu (EN 352), telo pokrývajúci odev, reflexná vesta (EN 471), ochranná pracovná obuv (EN 388) a bezpečnostná obuv s oceľovými špicami (EN 20345 S1)  Videoklip Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

S

 • SHEQ

  SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

  Spoločnosť LKW WALTER zlúčila v roku 2005 oblasti bezpečnosť/zdravie, životné prostredie a kvalita. V roku 2008 sme zaviedli Security Management (manažment bezpečnosti). Odvtedy sú menované témy zhrnuté pod pojmom SHEQ.  SHEQ-Manažment

 • Short Sea Shipping (námorná preprava na krátke vzdialenosti)

  Short Sea Shipping znamená nákladnú dopravu na mori v rámci jedného kontinentu.
  Pre LKW WALTER predstavuje jednu z možností dopravných ciest v kombinovanej doprave.
 • Silový styk

  Silový styk je spôsob zaistenia nákladu.

  V prípade silového zaistenia nákladu je priťahovaním nákladu smerom dole zvyšovaná tiažová sila, čím sa dosiahne lepšie zaistenie nákladu.

  To dosiahnete napr. pritiahnutím nákladu upínacími popruhmi smerom dole.

 • SQAS

  SQAS = Saftey & Quality Assessment System

  Posúdenie SQAS je systémom, ktorý bol vyvinutý CEFIC „European Chemical Industry Council“ (Vrcholný orgán európskeho chemického priemyslu).
  Posúdenie musí byť obnovované v 3-ročných cykloch a slúži ako nástroj na posúdenie kvality, bezpečnosti (ochrana osôb a vecí), environmentálneho správania sa ako aj na posúdenie opatrení CSR dopravných a logistických spoločností v jednotnej forme.
  Spoločnosť LKW WALTER bola podľa SQAS po prvýkrát posúdená v roku 1995.
 • Súčiniteľ trenia µ (mikrón)

  Keď stojí náklad na ložnej ploche, vzniká medzi nákladom a podlahou návesu trenie, ktoré je vyjadrené súčiniteľom trenia. Ten slúži na výpočet šmykových vlastností nákladu a potrebného počtu upínacích popruhov.

T

 • Ťahanie návesov v kombinovanej doprave

  Pod trailer-truckingom rozumieme realizáciu prepravy v prípravnej a záverečnej fáze kombinovanej dopravy, tzn. odtiahnutie návesov LKW WALTER z miesta nakládky do terminálu/prístavu kombinovanej dopravy, resp. z terminálu/prístavu kombinovanej dopravy na miesto vykládky.
 • Triedy EURO (2, 3, 4, 5, 6)

  EURO 2, 3, 4, 5 alebo 6 označujú rôzne triedy motorov kamiónov s nízkou hlučnosťou a nízkymi emisiami. LKW WALTER vo väčšej miere využíva prepravných partnerov s ekologickým vozidlovým parkom od triedy EURO 4.
 • Tvarový styk

  Tvarový styk je spôsob zaistenia nákladu.

  Pri zaistení nákladu tvarovým stykom je náklad ukladaný priamo a bez medzery medzi nákladom na hranicu nákladného priestoru (čelná stena, bočná stena, stĺpiky atď.).
  Nakládka tvarovým stykom je predovšetkým v kombinácii s návesmi XL považovaná za veľmi efektívny spôsob zaistenia nákladu.

U

 • Upínacie popruhy

  Upínacie popruhy slúžia na upevnenie a zaistenie nákladu.
  V zásade sa rozlišuje medzi upínacími popruhmi s račňou s krátkou pákou (upínacia sila asi 350 daN) upínacími popruhmi s račňou s dlhou pákou (upínacia sila asi 500 daN).

W

 • WAB

  WAB = Wechselaufbau (vymeniteľná nadstavba)

  Vymeniteľné nadstavby sa predovšetkým používajú v kombinovanej doprave železnica/cesta.
  Vymeniteľné nadstavby našej podnikovej flotily spĺňajú zvýšené požiadavky na zaistenie nákladu. (Skúška podľa EN 12642 XL). V súčasnosti máme v akcii viac ako 200 kusov takýchto nadstavieb.  Flotila návesov spoločnosti LKW WALTER

^ - Top

Táto internetová stránka používa súbory cookie za účelom zabezpečenia čo najlepších užívateľských skúseností. Používaním internetovej stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete na: Podmienky používania