Efektívne zaistenie nákladu závisí od druhu nákladu a začína pri správnom obale vhodnom na prepravu, od naloženia, správneho urovnania a zaistenia. Len dobre zabalený a správne uložený náklad môže byť bezpečne zaistitený a bezpečne prepravovaný.

Pôsobenie síl na náklad počas prepravy

Počas normálnej cestnej premávky (k tomu taktiež patrí plné brzdenie, zrýchľovanie, vyhýbacie manévre a zlé podmienky na vozovke) pôsobia na náklad enormné sily.


Príklad: 0,5 G do strany znamená, že náklad s vlastnou hmotnosťou 10 t môže byť do plachty tlačený silami až do 5 t hmotnosti: 0,5 G = 50 % vlastnej hmotnosti.

Pôsobenie síl na náklad počas cestnej prepravy Pôsobenie síl na náklad počas cestnej prepravy

Pôsobenie síl na náklad počas cestnej prepravy

Pôsobenie síl na náklad v kombinovanej doprave

Kombinovaná doprava Kombinovaná doprava

Posúvaním vozňov v železničných termináloch a prostredníctvom valivých a kolísavých pohyboch na lodiach pôsobia na náklad väčšie sily ako len pri preprave po ceste.


Preto si prepravy v kombinovanej doprave vyžadujú zvýšené opatrenia pri zaisťovaní nákladu:


 • Keďže sú návesy na vagóne prepravované aj proti smeru jazdy, je nevyhnutné zaistenie nákladu aj proti posunu smerom dozadu.
 • Dbajte na rovnomerné rozdelenie hmotnosti na návese – vyvarujte sa naloženiu so zaťažením vpredu alebo vzadu!
 • Pred každým odovzdaním do terminálu / prístavu resp. si pri každom prebraní návesu opätovne skontrolujte správne zaistenie nákladu (napr. dostatočnú upínaciu silu upínacích pásov).

Pôsobenie síl v kombinovanej doprave – železnica

Pôsobenie síl v kombinovanej doprave – železnica Pôsobenie síl v kombinovanej doprave – železnica

Pôsobenie síl v kombinovanej doprave – loď

Pôsobenie síl v kombinovanej doprave – loď Pôsobenie síl v kombinovanej doprave – loď

Druhy zaistenia nákladu

Zaistenie nákladu tvarovým stykom

Pri zaistení nákladu tvarovým stykom je náklad ukladaný priamo a bez medzery medzi nákladom na hranicu nákladného priestoru (čelná stena, bočná stena, stĺpiky atď.).
Nakládka tvarovým stykom je predovšetkým v kombinácii s návesmi XL považovaná za veľmi efektívny spôsob zaistenia nákladu.
Ak to na základe povahy nákladu nie je možné, môžete tvarový styk dosiahnuť pomocou upínacích po-pruhov a pomocných prostriedkov. Spôsobmi tvarového styku zaistenia nákladu upínacími popruhmi je napr. cross lashing a spring lashing, zaistenie upínacími popruhmi hlavovou slučkou alebo postrannou slučkou.

Silové zaistenie nákladu

V prípade silového zaistenia nákladu je priťahovaním nákladu smerom dole zvyšovaná tiažová sila, čím sa dosiahne lepšie zaistenie nákladu.
Silové zaistenie nákladu: priťahovaním nákladu smerom dole strácajú upínacie popruhy silu zaistenia zmenšujúcim sa uhlom Silové zaistenie nákladu: priťahovaním nákladu smerom dole strácajú upínacie popruhy silu zaistenia zmenšujúcim sa uhlom

Kombinované zaistenie nákladu

Pri kombinovanom zaistení nákladu sa kombinujú prvky zaistenia nákladu tvarovým stykom a zaistenia nákladu silou. Náklad je napr. uložený na čelnú stenu a pomocou upínacích popruhov zaistený tvarovým stykom a silou. V praxi to je často používaný spôsob zaistenia nákladu.
Zaistenie pre kombinovanú prepravu – smerom dopredu, do strany a smerom dozadu s použitím protišmykových podložiek Zaistenie pre kombinovanú prepravu – smerom dopredu, do strany a smerom dozadu s použitím protišmykových podložiek
Tu zobrazené nákresy sú len symbolické obrázky. Informačné dokumenty s konkrétnymi príkladmi z praxe v súlade s EN 12195-1 ohľadne rôznych spôsobov zaistenia nákladu pre rôzne skupiny tovarov vám poskytne Vaša kontaktná osoba.

Videoklip "Spôsoby zaistenia nákladu"

Spôsoby zaistenia nákladu play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Upínacie popruhy a pomocné prostriedky na zaistenie nákladu

Dostatočný počet prostriedkov pre zaistenie nákladu (upínacie popruhy, ochranné rohy, protišmykové podložky) a ich bezchybný stav sú základným predpokladom pre efektívne zaistenie nákladu.
Upínací popruh s račňou s dlhou pákou Upínací popruh s račňou s dlhou pákou Merací prístroj predpínacej sily Merací prístroj predpínacej sily

Upínacie popruhy a merací prístroj predpínacej sily

V prvom rade slúžia upínacie popruhy k vytvoreniu zaistenia nákladu silou a tvarovým stykom na vozidle. Priťahovaním smerom dole sa zvýši tiažová sila, čím sa dosiahne lepšie zaistenie nákladu. V zásade rozlišujeme medzi:

 • račňa s krátkou pákou s upínacou silou približne 350 daN (kg)
 • račňa s dlhou pákou s upínacou silou priblžne 500 daN (kg)

Efektívna upínacia sila závisí v podstate od toho, s akým vynaložením sily bol upínací popruh pomocou račne utiahnutý. Preto je zistenie efektívne dosiahnutej upínacej sily možné len pomocou meracieho prístroja upínacej sily.

Videoklip "Manipulácia supínacími popruhmi"

Manipulácia supínacími popruhmi play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Pomocné prostriedky: protišmykové podložky a ochranné rohy

Protišmykové podložky v podstatnej miere zvyšujú súčiniteľ trenia. Táto vlastnosť je ale pri zaistení nákladu výhodou iba pri určitých produktoch. Pri iných produktoch môže mať ich použitie dokonca negatívne dopady (napr. tovar sa šmýka na palete, znásobený sklon k preklopeniu).


Ochranné rohy nechránia len náklad a upínací popruh, ale sú efektívnym pomocným prostriedkom na zaistenie nákladu. Rovnomerne rozdeľujú predpínaciu silu.

Vaše úlohy a Vaša zodpovednosť

Každý náklad musíte naložiť a zaistiť tak, aby sa pri plnom brzdení, pri náhlych vyhýbacích manévroch alebo zlom stave vozovky neposunul, neprevrátil, horizontálne neposúval resp. nespadol.


Ak na základe povahy nákladu (napr. obal, ťažisko) nebude možné bezchybne určiť spôsob zaistenia nákladu, tak si od zasielateľa vyžiadajte inštrukcie na jeho dostatočné zaistenie.


Ďalej ste povinný vykonať nasledujúce opatrenia:

Zaistenie pomocou upínacieho popruhu Zaistenie pomocou upínacieho popruhu Zaistenie nákladu pomocou upínacích popruhov Zaistenie nákladu pomocou upínacích popruhov
 • Kontrola rozloženia zaťaženia a zaistenia nákladu pred začiatkom jazdy. Ste povinný vykonať kontrolu aj vtedy, ak vozidlo naložil niekto iný.
 • Ak sa jedná o zaplombovaný náves, môžete ho otvoriť až po dohode s Vašou kontaktnou osobou v LKW WALTER, ak sa Vám javí, že by mohol predstavovať objektívne nebezpečenstvo.
 • Spôsob jazdy musíte prispôsobiť povahe nákladu.
 • Rešpektujte osobitosti zaistenia nákladu v kombinovanej doprave.
 • Zaistenie nákladu musí byť zabezpečené aj v prípade krátkych jázd po areáli podniku.
 • Dodržiavajte "10 zlatých pravidiel zaistenia nákladu".

Videoklip "Zlaté pravidlá zaistenia nákladu"

Zlaté pravidlá zaistenia nákladu play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-regeln.jpg
Manipulácia supínacími popruhmi Manipulácia s
upínacími popruhmi
Správne navlečeniepopruhu do račne Správne navlečenie
popruhu do račne

Manipulácia s prostriedkami pre zaistenie nákladu

Dbajte prosím na nasledovné body:

 • Majte so sebou v ťahači popri pevne namontovaným upínacím popruhom na návesoch minimálne päť dodatočných sád (voľný upínací popruh a račňa) ako aj dostatočný počet ochranných rohov.
 • Voľné a nepoužívané upínacie popruhy zviňte a uschovajte ich spolu s ostatnými prostriedkami pre zaistenie nákladu (napr. ochranné rohy) vo Vašom ťahači! Prebytočné voľné prostriedky pre zaistenie nákladu zane-ste do jedného z našich skladov.
 • Dbajte počas procesu nakladania na to, aby nakladajúci personál neuk-ladal náklad na nepoužívané, pevne namontované upínacie popruhy resp. račne. Zaveste ich v tomto prípade na alebo cez bočné laty.
 • Upínacie popruhy a račne so značnými príznakmi opotrebovania sa pre zaistenie nákladu už nesmú použiť. Zlikvidujte ich.
 • Račne nesmú tlačiť do plachty, počas kontrol na železničných terminá-loch to môže spôsobiť vysadenie návesu.
 • Pri používaní upínacích popruhov dbajte na správne navlečenie popruhu do račne (pozri obrázky). V prípade nákladu s ostrými hranami používajte na ochranu upínacích popruhov ochranné rohy.
^ - Top

Táto internetová stránka používa súbory cookie za účelom zabezpečenia čo najlepších užívateľských skúseností. Používaním internetovej stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete na: Podmienky používania