Efektívne zaistenie nákladu závisí od druhu nákladu a začína pri správnom obale vhodnom na prepravu, od naloženia, správneho urovnania a zaistenia. Len dobre zabalený a správne uložený náklad môže byť bezpečne zaistitený a bezpečne prepravovaný.

Druhy zaistenia nákladu

Zaistenie nákladu tvarovým stykom

Zaistenie nákladu tvarovým stykom: zaistenie paletami v smere jazdy Zaistenie nákladu tvarovým stykom: zaistenie paletami v smere jazdy

Pri zaistení nákladu tvarovým stykom je náklad ukladaný priamo a bez medzery medzi nákladom na hranicu nákladného priestoru (čelná stena, bočná stena, stĺpiky atď.).
Nakládka tvarovým stykom je predovšetkým v kombinácii s návesmi XL považovaná za veľmi efektívny spôsob zaistenia nákladu.


Ak to na zaklade povahy nakladu nie je mozne, mozete tvarovy styk dosiahnut pomocou upinacich po-pruhov a pomocnych prostriedkov.

Silový záber pritiahnutím nákladu smerom dole

Silové zaistenie nákladu

V prípade silového zaistenia nákladu je priťahovaním nákladu smerom dole zvyšovaná tiažová sila, čím sa dosiahne lepšie zaistenie nákladu.


To dosiahnete napr. pritiahnutím nákladu upínacími popruhmi smerom dole.

Tvarový záber v kombinácii so silovým záberom Tvarový záber v kombinácii so silovým záberom

Kombinované zaistenie nákladu

Pri kombinovanom zaistení nákladu sa kombinujú prvky zaistenia nákladu tvarovým stykom a zaistenia nákladu silou. Náklad je napr. uložený na čelnú stenu a pomocou upínacích popruhov zaistený tvarovým stykom a silou. V praxi to je často používaný spôsob zaistenia nákladu.


Tu zobrazené nákresy sú len symbolické obrázky. Informačné dokumenty s konkrétnymi príkladmi z praxe v súlade s EN 12195-1 ohľadne rôznych spôsobov zaistenia nákladu pre rôzne skupiny tovarov vám poskytne Vaša kontaktná osoba.

Videoklip "Spôsoby zaistenia nákladu"

Spôsoby zaistenia nákladu play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Fyzikálne základy zaistenia nákladu

Pôsobenie síl na náklad počas cestnej prepravy

Počas normálnej cestnej premávky (k tomu taktiež patrí plné brzdenie, zrýchľovanie, vyhýbacie manévre a zlé podmienky na vozovke) pôsobia na náklad enormné sily.


Príklad: 0,5 G do strany znamená, že náklad s vlastnou hmotnosťou 10 t môže byť do plachty tlačený silami až do 5 t hmotnosti: 0,5 G = 50 % vlastnej hmotnosti.Pôsobenie síl na náklad počas cestnej prepravy Pôsobenie síl na náklad počas cestnej prepravy

Súčiniteľ trenia µ (mikrón)

 

Keď stojí náklad na ložnej ploche, vzniká medzi nákladom a podlahou návesu trenie, ktoré je vyjadrené súčiniteľom trenia. Ten slúži na výpočet šmykových vlastností nákladu a potrebného počtu upínacích popruhov.

Upínacie popruhy a pomocné prostriedky na zaistenie nákladu

Dostatočný počet prostriedkov pre zaistenie nákladu (upínacie popruhy, ochranné rohy, protišmykové podložky) a ich bezchybný stav sú základným predpokladom pre efektívne zaistenie nákladu.
Upínací popruh s račňou s dlhou pákou Upínací popruh s račňou s dlhou pákou Merací prístroj predpínacej sily Merací prístroj predpínacej sily

Upínacie popruhy a merací prístroj predpínacej sily

V prvom rade slúžia upínacie popruhy k vytvoreniu zaistenia nákladu silou a tvarovým stykom na vozidle. Priťahovaním smerom dole sa zvýši tiažová sila, čím sa dosiahne lepšie zaistenie nákladu. V zásade rozlišujeme medzi:

 • račňa s krátkou pákou s upínacou silou približne 350 daN (kg)
 • račňa s dlhou pákou s upínacou silou priblžne 500 daN (kg)

Efektívna upínacia sila závisí v podstate od toho, s akým vynaložením sily bol upínací popruh pomocou račne utiahnutý. Preto je zistenie efektívne dosiahnutej upínacej sily možné len pomocou meracieho prístroja upínacej sily.

Videoklip "Manipulácia supínacími popruhmi"

Manipulácia supínacími popruhmi play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Pomocné prostriedky: protišmykové podložky a ochranné rohy

Protišmykové podložky v podstatnej miere zvyšujú súčiniteľ trenia. Táto vlastnosť je ale pri zaistení nákladu výhodou iba pri určitých produktoch. Pri iných produktoch môže mať ich použitie dokonca negatívne dopady (napr. tovar sa šmýka na palete, znásobený sklon k preklopeniu).

Ochranné rohy nechránia len náklad a upínací popruh, ale sú efektívnym pomocným prostriedkom na zaistenie nákladu. Rovnomerne rozdeľujú predpínaciu silu.

LKW WALTER má k dispozícii ako štandardné vybavenie 20 upínacích popruhov. Protišmykové podložky a ochranné rohy nie sú ako štandardné prostriedky zistenia tovaru k dispozícii. Zákazník musí v závislosti od ich použitia definovať, aké prostriedky zaistenia tovaru s akými vlastnosťami potrebuje.

Zodpovednosti pri zaistení nákladu

CMR

CMR je najdôležitejším právnym základom na realizáciu medzinárodnej prepravy a taktiež rieši zodpovednosti pri zaistení nákladu.


Článok 17.4. b. a c.

Dopravca je (...) svojej zodpovednosti zbavený, ak strata alebo poškodenie vzniklo spojením mimoriadnych rizík z jednotlivých alebo viacerých okolnosti nasledujúceho druhu:

 1. Chýbajúce obaly alebo nedostatky na obaloch, keď sú tovary v závislosti od svojej povahy pri chýbajúcom obale alebo nedostatkoch na obale vystavené stratám alebo poškodeniam.
 2. Manipulácia, nakladanie, prekladanie alebo vykladanie tovaru odosielateľom, príjemcom alebo tretími stranami, ktoré jednajú v mene odosielateľa alebo príjemcu.
Zodpovednosti pri zaistení nákladu

Zodpovednosti pri zaistení nákladu sú upravené rôznymi právnymi predpismi. V podstate si zodpovednosť za riadne zaistenie nákladu delí zasielateľ (nakladajúci personál) a prepravca (vodič).


Naloženie bezpečné na prepravu

 • Náklad a jeho obal musia byť v riadnom stave a vhodné na prepravu (stabilná baliaca jednotka).
 • Použité palety alebo iné nakladacie pomocné prostriedky musia byť v technicky bezchybnom stave.
 • Náklad musíte uložiť a zaistiť tak, aby sa nemohol posúvať, aby sa zabránilo jeho poškodeniu a aby bolo vylúčené jeho prevrátenie a spadnutie z vozidla.

Prevádzkovo bezpečné naloženie

 • Dodržanie prípustnej celkovej hmotnosti
 • Dodržanie prípustného zaťaženia náprav
 • Dodržanie prípustných rozmerov vozidla vr. nákladu
 • Kontrola účinnosti vykonaných opatrení zaistenia nákladu počas cesty, napr. dopnutie upevňovacích prostriedkov.
 • Nesmú byť ohrozené funkcie vozidla (uloženie na jednu stranu, zaťaženie na prednej časti)

Normy zaistenia nákladu

Normy EN sú platné v celej EÚ. Tieto normy definujú jeden medzinárodný štandard pre jednotné a riadne zaistenie nákladu.

Pre našu oblasť platnosti najbežnejšími normami sú:

 • DIN EN 12195-1:2014 stanovenie správneho zaistenia nákladu
 • DIN EN 12642 nadstavby vozidiel (L-/‚normálna‘ resp. náves XL)
 • DIN EN 12640 viazacie body (napr. pridržiavacia sila a usporiadanie ok na návese)
Kombinovaná doprava Kombinovaná doprava

Zaistenie nákladu v kombinovanej doprave

V kombinovanej preprave musíte náklad proti posunutiu zaistiť proti silnejšiemu pôsobeniu síl do oboch smerov jazdy (železnica – 1 G) a do strany (trajekt – 0,7). Návesy/výmenné nadstavby sa pri preprave po železnici nakladajú na vagóny v smere ako aj proti smeru jazdy.

Návesy XL verzus štandardné návesy

Na rozdiel od štandardných návesov má náves XL s ohľadom na zaistenie nákladu vlastnosti, ktoré pozitívne podporujú zaistenie nákladu – napr. zosilnenú čelnú stenu, pevnejšiu nadstavbu a zosilnené bočné plachty. Naša žeriavom manipulovateľná vlastná flotila je zložená výhradne len z návesov XL.

Experti na tému zaistenia nákladu

Ako sa má náklad správne ukladať a zaisťovať bezpečne na prepravu , je v zodpovednosti zasielateľa, ktorý pozná tovar a obal!


LKW WALTER neposkytuje ŽIADNE tipy expertov a NEPOSKYTUJE zákazníkom resp. zasielateľom poradenstvo s ohľadom na optimalizované alebo správne zaistenie nákladu!


Správne zaistenie nákladu závisí od charakteru tovaru a obalu. Nechajte si preto ohľadne Vášho produktu osobne poradiť od expertov na zaistenie nákladu.

 • TÜV
 • DEKRA
 • ÖAMTC
 • Európska komisia
 • Poisťovací experti
 • Poradenské spoločnosti Zaistenie nákladu

Ďalšie informácie:

^ - Top

Táto internetová stránka používa cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Kliknutím na „Akceptovať“ súhlasíte s používaním cookies. Ak chcete vylúčiť určité cookies, kliknite na tu. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s vašimi údajmi nájdete v našich podmienkach používania a upozorneniach týkajúce sa ochrany údajov.

Akceptovať